Sociální služba aneb nejen pomoc osobám v nepříznivé situaci

Sociální služba je činnost zajišťující především pomoc či podporu fyzickým osobám v sociálně nevýhodné situaci. Účelem je zejména snížení zdravotních i sociálních rizik uživatelů sociální služby, rozvíjení dovedností uživatelů sociální služby a celkové zlepšení či minimálně zachování soběstačnosti sociálně slabších jedinců.
 ručička na uchu
Poskytnutí sociálních služeb má tři základní formy. První je terénní, kdy sociální služba je uživateli poskytnuta u něj doma. Druhou variantou je ambulantní, kdy uživatel dochází do konkrétního zařízení, kde jsou mu poskytnuty sociální služby. Poslední alternativou je pobytová, kdy uživatel bydlí v zařízení, kde jsou mu poskytovány sociální služby, jedná se například o domov pro seniory.
 
Zásadní tři druhy sociálních služeb
 
Sociální poradenství, které se dále dělí na základní sociální poradenství a odborné poradenství. Záměrem sociálního poradenství je poskytnutí potřebných informací, které efektivně přispívají k řešení aktuální nepříznivé sociální situace. Všichni poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni ze zákona poskytnout základní sociální poradenství. A to bez ohledu na to, kdo o pomoc požádá.
 
Odborné sociální poradenství je prostřednictvím specializovaných poraden, kde se řeší problematika domácího násilí apod.
 
Služby sociální péče se orientují na pomoc lidem, pro jejich zajištění fyzické i psychické soběstačnosti. K zajištění poskytnutí sociálních služeb lze využít příspěvek na péči.
 
Služba sociální prevence je zaměřena na různé jevy a okolnosti, které mohou vést až k samotnému sociálnímu vyloučení osob. A nejedná se o neschopnost pečovat o sebe z důvodu věku či zdravotního stavu. Zde je orientace směřována zejména na sociálně negativní jevy, jako je například kriminalita, užívání návykových látek apod.
 bezdomovec s čepicí
Jak zjistit, která sociální služba je nejvhodnější?
 
Zjistit tento fakt lze hned několika způsoby. Obcím a krajům je dána ze zákona povinnost zajišťovat dostupnost potřebných informací ohledně možnosti a způsobu poskytnutí sociálních služeb na daném území a zajistit kontakt mezi poskytovatelem sociální služby a žadatelem. V České republice je rozsáhlá síť poraden s různým zaměřením v rámci pomoci. Každý jedinec sám rozhoduje, kterou službu chce využít či zda je bude kombinovat.